Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

godlo bip

Obniżka czynszu

Podstawa prawna:

  1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI11/1303/2012 Radym.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego
    programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata
    2013-2017 dotyczący zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu.
  2. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie najniższej kwoty emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent na podstawie art. 94 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1988 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (D. U. z 2013 r. poz. 1440,1717 i 1734) w związku z powyższym od dnia 1 marca 2015 roku najniższa emerytura wynosi 880,45 zł.

NAJEMCO !

17 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe zasady naliczania obniżek
czynszu dla najemców o niskich dochodach.

Istnieje możliwość uzyskania 12 miesięcznej obniżki stawki czynszu w wysokości od 20% do 80%. Wysokość obniżki jest uzależniona od dochodu osiąganego w gospodarstwie domowym. Aby uzyskać obniżkę należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z deklaracją o dochodach z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W przypadku osób niepracujących zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy.

UWAGA !

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji o wysokości dochodów, a także wysokości czynszu lub opłat niezależnych, które nastąpiły w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania obniżki, nie mają wpływu na wysokość kwoty przyznanej najemcy obniżki

Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Administracji, przy ulicy Trakt Lubelski 353. Przez kompletny wniosek rozumie się wniosek zawierający wszystkie dokumenty potwierdzające wszelkie dochody wykazane w deklaracji o wysokości dochodu niezbędne do merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Wniosek jest do pobrania również w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353. Szczegółowe informacje można uzyskać również u administratorów budynków w siedzibie administracji (pok. nr 23).

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenie chorobowe (SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE SĄ WLICZANE DO DOCHODU), określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego

WAŻNE!

W przypadku emerytur i rent nie występują koszty uzyskania przychodu.
Przy wypełnianiu wniosku należy wpisać kwotę zatytułowaną na odcinku jako „Dochód”, bądź kwotę z decyzji ZUS o waloryzacji zatytułowaną „podstawa opodatkowania”.

Pamiętaj:

obniżka czynszu z tytułu uzyskiwanych niskich dochodów nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Obniżki czynszu nie udziela się:

najemcy, który nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą,

najemcy, który nie dostarczył na żądanie zaświadczenia z urzędu skarbowego,

najemcy, który wynajął lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 w drodze przetargu,

najemcy lokalu socjalnego,

najemcy, który nie wyraził zgody na zamianę lokalu z inicjatywy wynajmującego na lokal spełniający warunki lokalu zamiennego o niższych kosztach utrzymania lub po wyrażeniu tej zgody nie przyjął drugiej propozycji wskazanego przez wynajmującego lokalu,

najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny za okres co najmniej 3 miesięcy chyba, że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości,

najemcy lokalu będącego pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,

jeżeli kwota obniżki byłaby niższa niż 1% kwoty najniższej emerytury w dniu przyznania tej obniżki.

Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli:

w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe,

najemca utracił tytuł do zajmowanego lokalu,

najemca nie wywiązuje się z warunków umowy określającej spłatę zaległości.

Czynsz naliczony po uwzględnieniu wszystkich obniżek według obowiązujących

stawek oraz obniżki w stosunku do najemców o niskich dochodach nie może być niższy niż gdyby był liczony dla lokalu socjalnego.

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest

zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania obniżki z tytułu uzyskiwanych dochodów

 

Dochód na 1/ os.
  w gospodarstwie
  wieloosobowym

Dochód w gospodarstwie
  jednoosobowym

Wysokość

obniżki

Obniżka „liniowa”: od 20% do 80%

Dochód nie może
  przekroczyć:

160%

kwoty najniższej emerytury
  na osobę

220%

kwoty najniższej emerytury
  na osobę

Maksymalny

dochód:

1.408,72zł

1.936,99 zł

Uwaga:

Czynsz po wszystkich obniżkach nie   może być niższy niż dla lokalu
  socjalnego.

Pliki do pobrania:

- wniosek o obniżkę z tytułu niskich dochodów do pobrania tutaj

- deklaracja o wysokości dochodów do pobrania tutaj