Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

godlo bip

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny – komu przysługuje

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 984).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r, poz. 984), do systemu prawnego wprowadzono instytucję zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny przysługuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, a wiec osoby, która:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966);
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Miejsce złożenia wniosku: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy/Wydział właściwy w sprawach dodatków energetycznych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu w dzielnicy m.st. Warszawy.

Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jest wypłacany do 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny będzie wypłacany do 30 stycznia danego roku. Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Termin odpowiedzi do 1 miesiaca

Na I kwartał 2014 r. wysokość tego dodatku została ogłoszona obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. ( M.P. z 2013 r. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. i wynosi miesięcznie:

  1. Dla gospodarstwa 1-osobowego: 11,36 zł
  2. Dla gospodarstw od 2 do 4 osób: 15,77 zł
  3. Dla gospodarstw powyżej 5 osób: 18,93 zł

U w a g a !

Uchylenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowoduje również wszczęcie procedury uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.

Pliki do pobrania:

  1. Druki wniosku o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania tutaj
  2. Druk oświadczenia do pobrania tutaj